DADES ENTITAT
Denominació: Associació de Personal de la Caixa d'Estalvis de Sabadell - La Guardiola        
Domicili social: c/ Gràcia, 17     08201 - Sabadell
Telf. 937286633
Fax  937286519
CIF: G62068101
Inscrita:
Registre d'Associacions de la Generalitat, amb el número 22188.de la secció 1a. del Registre de Barcelona, en data 07-07-1999.   
Correu Electrònic: apersonal@campuscs.net